Digital Home Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 1. emelet Ű-21.
Bemutató terem: Duna üzletház – Boráros tér
Mobil: +36 70 276 7343
E-mail: info@jobbfolia.hu
Web: www.jobbfolia.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A Digital Home Kft. (továbbiakban Forgalmazó) elektromos fűtésrendszerek értékesítésével és telepítésével foglalkozó gazdasági társaság. Forgalmazó köteles az adott feladat jellegéből fakadó előírások és Megrendelő igényeinek maradéktalan figyelembe vétele mellett, a jelen szerződésben és annak mellékletét képező Ajánlati Összesítőben részletezett termékeket beépíteni és az abban foglalt kapcsolódó szolgáltatásokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezni.

Tervezés és ajánlatkészítés
Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor a hatályos építésügyi rendelkezéseknek megfelelően az elvárt gondossággal tervezi meg és első osztályú minőségben építi be fűtési rendszereit. Forgalmazó a fűtésrendszerek tervezésekor, méretezésekor a Megrendelő által szolgáltatott felhasználási módok, műszaki paraméterek és energetikai számítások alapján méretezi a fűtésrendszert a – 7/2006. (V. 24.) TNM Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló – rendelet alapján meghatározott hőmérsékleti értékek figyelembe vételével, amennyiben Megrendelő ettől eltérő méretezést (fűtésteljesítményt) külön nem igényel. Amennyiben a meglévő, illetve tervezett építmény jellege és hőigénye a valóságban ettől eltérő és a Megrendelő által tervezéshez megadott információk nem fedik a valóságot, Forgalmazó elhárít minden ebből fakadó felelősséget.

Megrendelés
Megrendelő megrendelését az info@jobbfolia.hu e-mail címre küldött megerősítő levelével, írásban adhatja le, az Ajánlati Összesítő műszaki tartalmának és az ÁSZF feltételeinek elfogadásával, vagy személyesen az előleg kifizetésével. Forgalmazó a Megrendelővel, vagy annak építőipari kivitelezési megbízottjával történt előzetes időpont egyeztetést követően telepíti a fűtésrendszert. A Megrendelő a megrendeléssel, és/vagy a vállalkozói szerződés aláírásával elfogadja, hogy minden információval tisztában van a technológiával kapcsolatban, és a későbbiek folyamán nem róható fel semmilyen információs hiánya miatti problémából eredő kár a Vállalkozó részére.

Műszaki előkészületek
A megrendelés során Forgalmazó tájékoztatást nyújt Megrendelőnek a rendszerek telepítéshez szükséges műszaki előkészületekről, mely a fűtésrendszer telepítésének feltétele. Amennyiben e feltételek nem-, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre, Forgalmazó jogosult a munkát megtagadni, illetve előzetes egyeztetés után a telepítéshez szükséges többletmunkálatok anyag- és munkaköltségét Megrendelőre
áthárítani. Amennyiben az Ajánlati Összesítőben feltüntetett és tervezett rendszer műszaki- vagy egyéb okokból a kivitelezés során módosításra kerül, ennek műszaki részleteit és pénzügyi vonzatát Forgalmazó előre egyeztetni köteles Megrendelővel. A Megrendelő által kifejezetten kért vagy fentiek alapján jóváhagyott mennyiségi változás költségeit Megrendelő köteles a telepítési munka során Forgalmazónak
megfizetni.

Fizetési feltételek
A telepített rendszerek és munkadíjak az Ajánlati Összesítőben szereplő módon és összegben kerülnek kiszámlázásra. Megrendelő megrendelését az ajánlat elfogadását követően előleg megfizetésével, számla ellenében, készpénzben, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással véglegesíti. Az előleg megfizetése foglalónak minősül, mellyel mindkét fél egyetért.
Az előleg összege a rendszer telepített mennyiségeinek elszámolása során jóváírásra kerül.
A teljes összeget, legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt 2 munkanappal át kell utalni a Megrendelőnek. A munkálatok során beépített termékek tulajdonjogát annak maradéktalan megfizetéséig Forgalmazó fenntartja. Amennyiben a kivitelezés a Megrendelőre róható hibából elmarad, azt köteles a kivitelezés megkezdése előtt minimum 7 munkanappal Forgalmazó felé jelezni. Amennyiben ez elmulasztásra kerül, úgy a Forgalmazó a munkadíj összegének 50%-ával megegyező többletköltséget, minimum nettó harmincezer forintot jogosult felszámolni a Megrendelő felé.
Megrendelő ugyanezen díjak megfizetésén felül, a kiszállási díj megtérítésére is kötelezett, amennyiben a telepítési helyszín és az előkészületek a fűtésrendszer szakszerű kivitelezését és átadását nem teszik lehetővé.
A kivitelezési helyszínt minden esetben a Forgalmazó által megküldött telepítés előtti útmutató alapján kell előkészíteni. A Forgalmazóra hárítható hiba miatt elmaradt munka esetén Forgalmazó a Megrendelő által előleg formájában megfizetett teljes díj maradéktalan visszafizetésére kötelezett.

Átadás-átvétel
Forgalmazó vagy alvállalkozója a fűtésrendszerek installálását és próbabeüzemelését követően köteles a rendszert Megrendelőnek a teljesítési igazolás aláírását követően üzemkészen átadni, valamint biztosítani a mérési jegyzőkönyvet és a használati útmutatókat.

Garanciális feltételek
Forgalmazó a beépített berendezések és kiegészítők rendeltetésszerű működőképességére a műszaki átadás és a teljesítési igazolás napjától számított 10 év jótállást vállal. A jótállás nem terjed ki az átadásátvételt követően előállt mechanikai sérülésekre, a Megrendelő, vagy megbízottja által kiépített elektromos hálózati anomáliák (feszültségingadozás, szakszerűtlen elektromos előkészítés stb.) által okozott
meghibásodásokra, a határoló szerkezetek hő-, vagy vízszigetelésében keletkezett károsodásra, vagy a rendszerben történt „idegenkezű beavatkozásra” visszavezethető meghibásodásokra.

A megrendelőstől történő elállás
A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést és a kifizetést követően amennyiben el akar állni a megrendeléstől, csak és kizárólag a munkadíj bruttó összege jár vissza az ügyfélnek, az is csak abban az esetben ha a telepítés még nem történt meg. Az általa megvásárolt termékek ebben az esetben GLS futárszolgálattal az ügyfél költségére kerül kiszállításra.
A Megrendelő továbbá vállalja, hogy ha a megrendelés és a kivitelezés között 2 hétnél több telik el, a munkadíj visszafizetéséből a Vállalkozónak jogában áll tárolási díjat felszámolni, mely levonásra kerülhet a visszafizetendő munkadíjból.

Tárolási költségek
A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő kifizette a fűtési korszerűsítésének díját, a kivitelezési időpontig díjmentesen tárolja a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagokat.
Díjmentesség maximum 3 hónapig érvényes, ezt követően a Megrendelőnek írásban kell kérvényeznie a további díjmentességet.
Tárolási költség a díjmentességi időszak lejárta esetén: 1.500 Ft/nap+Áfa

Egyéb rendelkezések
A felek kötelesek bizalmasan kezelni valamennyi olyan, a másik féltől származó információt, amely a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a tudomásukra jut, vállalják továbbá, hogy az ily módon tudomásukra jutott információkat harmadik személlyel nem közlik. Ez különösen vonatkozik a Forgalmazó által forgalmazott rendszerek megtervezése során kiadott műszaki tartalmakra, számításokra és tervekre, mely a Forgalmazó szerzői jogok által védett tartalma. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat megkísérlik megegyezéssel megoldani. Amennyiben mégis bírósági peres útra kerülne a felek közötti jogvita, úgy felek kikötik – hatáskörtől függően – a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. Felek rögzítik, hogy az itt nem szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései, illetve a szerzői jogról szóló többször módosított 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Adatkezelés
Az ajánlatkészítés során Forgalmazó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott személyes és műszaki jellegű adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a megbízás teljesítése nem kivitelezhető. A megrendelt termékekről és szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban
előírt módon és ideig tárolásra kerül. Megrendelő ezúton hozzájárul, hogy Forgalmazó saját statisztikai elemzéseihez és a megfelelő terméktámogatás színvonalának fenntartása érdekében az ügyfél által megadott műszaki tartalmakat és egyéb adatait tárolja, illetve saját rendszerében felhasználja.

Ezen ÁFSZ 2019.10.25-től visszavonásig érvényes.
Budapest, 2019.10.25.

Share This

Kérjük ossza meg másokkal is!

Köszönjük hogy másokkal is megosztja ezt a tartalmat...